რეკლამის განთავსებაზე გაწეული ხარჯები

ფაილის დასახელება განთავსების თარიღი ფაილის ბმული
სახელმწიფო ხაზინის მიერ 2013-2019 წლებში არ გაწეულა ხარჯები რეკლამის განთავსებაზე.