ინფორმაცია საწვავის მოხმარებაზე გაწეული ხარჯის შესახებ ჯამურად

ფაილის დასახელება განთავსების თარიღი ფაილის ბმული
სახაზინო სამსახურისათვის საჭირო საწვავის ხარჯს ეწევა საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს ცენტრალური აპარატი.