სახელმწიფო ხაზინის საქმიანობის მარეგულირებელი სამართლებრივი აქტები

ფაილის დასახელება განთავსების თარიღი ფაილის ბმული
"საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს სახაზინო სამსახურის დებულების დამტკიცების თაობაზე" საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2011 წლის 20 აპრილის №238 ბრძანებაში ცვლილება 18.6.2015
სახელმწიფო ხაზინის სტრუქტურული ქვედანაყოფების დებულებები 8.1.2015
სახელმწიფო ხაზინის დებულება 8.1.2015
სახაზინო სამსახურის შინაგანაწესი 31.10.2014