ხშირად დასმული კითხვები (FAQ)

ანგარიშსწორება და ანგარიშგება
დაბრუნება
 • შეკითხვა: რა ვადაში ამზადებს სახელმწიფო ხაზინა ანგარიშგებას სახელმწიფო ბიუჯეტის შემოსულობების და გადასახდელების შესახებ?
 • პასუხი: სახელმწიფო ხაზინა ყოველი თვის დასრულებიდან 20 დღის ვადაში ამზადებს ანგარიშგებას სახელმწიფო ბიუჯეტის შემოსულობების, გადასახდელების, ნაშთის ცვლილებისა და მთლიანი სალდოს ჩვენებით.
 • შეკითხვა: როგორ ხდება სასამართლო გადაწყვეტილების აღსრულების ფონდიდან თანხების ჩამოჭრა?
 • პასუხი: თანხების ჩამოჭრა ხდება ხაზინის ერთიანი ანგარიშიდან, აღსრულების ეროვნული ბიუროს მიერ იძულების წესით, საქართველოს ეროვნულ ბანკში წარდგენილი საინკასო დავალებების საფუძველზე, ფიზიკური და იურდიული პირების სასარგებლოდ.
 • შეკითხვა: რა წარმოადგენს უცხოეთიდან მიღებული დაფინანსების წყაროებით და გრანტებით განსახორციელებელი ინვესტიციური პროექტების ფარგლებში ათვისებულ სახსრებზე (რომელთა ათვისება ხორციელდება სახაზინო ანგარიშების გაუვლელად) ვალდებულების, საგადახდო მოთხოვნისა და საკასო ხარჯის სახელმწიფო ბიუჯეტის შესრულების ანგარიშგებაში ასახვის საფუძველს?
 • პასუხი: სახაზინო სამსახურის მიერ უცხოეთიდან მიღებული დაფინანსების წყაროებით და გრანტებით განსახორციელებელი საინვესტიციო პროექტების ფარგლებში ათვისებული სახსრების შესახებ (რომელთა ათვისება ხორციელდება სახაზინო ანგარიშების გაუვლელად) ვალდებულების, საგადახდო მოთხოვნისა და საკასო ხარჯის სახელმწიფო ბიუჯეტის შესრულების ანგარიშგებაში ასახვის საფუძველს წარმოადგენს ორგანიზაციის მიერ დადგენილი ფორმით წარმოდგენილი წერილობითი ინფორმაცია პროექტების შესრულების მდგომარეობის შესახებ ან/და ფინანსთა სამინისტროს საგარეო ურთიერთობათა დეპარტამენტის მიერ წერილობით წარმოდგენილი ინფორმაცია, რომელიც წარედგინება სახელმწიფო ხაზინას საანგარიშო პერიოდის დასრულებიდან 7 დღის ვადაში.
 • შეკითხვა: სად ინახება სახელმწიფო ხაზინის განკარგულებაში არსებული ფულადი სახსრები?
 • პასუხი: სახელმწიფო ხაზინის განკარგულებაში არსებული ფულადი სახსრები ინახება სახელმწიფო ხაზინის ერთიან ანგარიშზე, ასევე, სახელმწიფო ხაზინის სხვა ანგარიშებზე.
 • შეკითხვა: საბიუჯეტო ორგანიზაციას აქვს თუ არა უფლება გახსნას საბანკო ანგარიში სახელმწიფო ხაზინის თანხმობის გარეშე?
 • პასუხი: სახემწიფო ხაზინის თანხმობის გარეშე დაუშვებელია საქართველოს ცენტრალური ხელისუფლების საბიუჯეტო ორგანიზაციის საბანკო ანგარიშის გახსნა. სახემწიფო ხაზინა უფლებამოსილია გააუქმოს ნებართვა საბანკო ანგარიშის გახსნის შესახებ და დახუროს ანგარიში. საბიუჯეტო ორგანიზაციები უზრუნველყოფენ, რომ მათ მიერ მიღებული ყველა შემოსულობა სრულად და დაუყონებლივ აღირიცხოს სახელმწიფო ხაზინის ერთიან ანგარიშზე, გარდა საჯარო სამართლის იურდიული პირების არასაბიუჯეტო შემოსავლებისა.
 • შეკითხვა: როგორ ხორციელდება სახელმწიფო ხაზინის მიერ ფულადი გადარიცხვები?
 • პასუხი: სახელმწიფო ხაზინის მიერ ეროვნულ ვალუტაში გადარიცხვები ხორციელდება ხაზინის ელექტრონული სისტემის მეშვეობით, სადაც რეგისტრირებული საგადახდო მოთხოვნების მიხედვით ყალიბდება ელექტრონული საგადახდო დავალებები და დროის რეალურ რეჟიმში ანგარიშსწორების (RTGS) სისტემის მეშვეობით იგზავნება ბანკებში გასანაღდებლად.
 • შეკითხვა: როგორ ხორციელდება სახელმწიფო ხაზინის მიერ უცხოურ ვალუტაში ოპერაციები?
 • პასუხი: სახაზინო სამსახურს გახსნილი აქვს სავალუტო ანგარიში საქართველოს ეროვნულ ბანკში, სადაც შესაძლებელია განხორციელდეს ხაზინის მომსახურებაზე მყოფი ორგანიზაციების სავალუტო ოპერაციები. სახაზინო სამსახური საქართველოს ეროვნულ (მოკორესპოდენტო) ბანკთან ურთიერთობს SWIFT-ის მეშვეობით, რაც უზრუნველყოფს ინფორმაციის გაცვლის მაღალ ხარისხს და სავალუტო ოპერაციების სწრაფად განხორციელებას.
 • შეკითხვა: რა საბანკო ოპერაციების განხორციელება არის დასაშვები საქართველოს ტერიტორიაზე უცხოური ვალუტით?
 • პასუხი: საქართველოს ტერიტორიაზე უცხოური ვალუტით დასაშვები საბანკო ოპერაციების განხორციელება განისაზღვრება საქართველოს ეროვნული ბანკის პრეზიდენტის 07.04.11წ. №24/04 ბრძანებით დამტკიცებული „საბანკო დაწესებულებებში ანგარიშების გახსნის და უცხოურ ვალუტაში ოპერაციების წარმოების შესახებ“ ინსტრუქციის თანახმად.
 • შეკითხვა: მიმდინარე წლის განმავლობაში ბიუჯეტიდან გადახდილი თანხების მობრუნების დროს რომელი რეკვიზიტების მითითებაა სავალდებულო ხარჯის შემცირებისთვის?
 • პასუხი: ბიუჯეტიდან მიმდინარე წელს გადახდილი თანხის მობრუნების დროს ხარჯის შესამცირებლად საგადახდო დავალების გადახდის დანიშნულებაში სავალდებულოა მითითებული იქნას იმ საბიუჯეტო ორგანიზაციის სახაზინო კოდი, ვალდებულების ნომერი და ხარჯების ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლი, საიდანაც მოხდა თანხის გადარიცხვა.
ბიუჯეტში გადახდილი თანხების დაბრუნება ან/და შეცდომის გასწორება
დაბრუნება
 • შეკითხვა: როგორ დავიბრუნოთ ბიუჯეტში ზედმეტად ან შეცდომით გადახდილი თანხა (გადასახადების გარდა)?
 • პასუხი: ზედმეტად ან შეცდომით გადახდილი თანხა ბრუნდება გადამხდელის წერილობითი განცხადების საფუძველზე, რომელსაც თან უნდა ახლდეს იმ აღმასრულებელი, სასამართლო ან საკანონმდებლო ხელისუფლების, აგრეთვე სხვა სახელმწიფო და ადგილობრივი თვითმართველოსბის შესაბამისი ორგანოს წერილობითი დასწური (უფლებამოსილი პირის ხელმოწერითა და ბეჭდით) თანხის ზედმეტად ან შეცდომით ჩარიცხვის შესახებ, ვისი გაწეული მომსახურების სანაცვლოდაც იქნა გადახდილი თანხები.
 • შეკითხვა: როგორ უნდა დავიბრუნოთ სასამართლოს საქმის წარმოებისათვის გადახდილი სახელმწიფო ბაჟი?
 • პასუხი: ფიზიკური ან იურიდიული პირი ვის სასარგებლოთაც ბრუნდება სახელმწიფო ბაჟი, წერილობითი განცხადებით მიმართავს სახელმწიფო ხაზინას, რომელსაც თან უნდა ახლდეს კანონიერ ძალაში შესული სასამართლო გადაწყვეტილება/განჩინება/დადგენილება, სააღსრულებო ფურცელი* და თანხის გადახდის დამადასტურებელი ქვითრის ასლი.
 • შეკითხვა: როგორ ხდება შემოსულობის სახაზინო კოდზე შეცდომით გადახდილი თანხის სხვა სახაზინო კოდზე გადატანა (გადასახადების გარდა)?
 • პასუხი: სახელმწიფო ხაზინას გადამხდელი მიმართავს წერილობითი განცხადებით, თანხის სახაზინო კოდის არასწორი სიმბოლოების მითართვისა და თანხის სწორ სახაზინო კოდზე გადატანის თაობაზე, რომელსაც თან უნდა ახლდეს იმ აღმასრულებელი, სასამართლო ან საკანონმდებლო ხელისუფლების, აგრეთვე სხვა სახელმწიფო და ადგილობრივი თვითმართველოსბის შესაბამისი ორგანოს წერილობითი დასწური (უფლებამოსილი პირის ხელმოწერითა და ბეჭდით) თანხის შეცდომით ჩარიცხვის შესახებ, ვისი გაწეული მომსახურების სანაცვლოდაც იქნა გადახდილი სხვა შემოსულობები.
 • შეკითხვა: როგორ და რა თანხების განთავსება ხდება ხაზინის ერთიან ანგარიშზე დეპოზიტების სახით?
 • პასუხი: მხარჯავ ერთეულის სადეპოზიტო სახაზინო კოდზე ხდება მხარჯავი ერთეულის დაქვემდებარებაში მყოფი საბიუჯეტო ორგანიზაციებისათვის განკუთვნილი დეპოზიტების (დროებით განთავსებული თანხები) გადარიცხვა (მაგ. სატენდერო მოსაკრებლის, საბიუჯეტო ორგანიზაციის მიერ გამოცხადებული აუქციონის შემთხვევაში “ბე”-ს თანხები და სხვა), რომლებიც შემდგომ მიემართება ბიუჯეტში ან უბრუნდება გადამხდელს.
 • შეკითხვა: როგორ ხდება დეპოზიტის სახით განთავსებული თანხების დაბრუნება ან ბიუჯეტში მიმართვა?
 • პასუხი: ხაზინის ერთიან ანგარიშზე დეპოზიტის სახით განთავსებული თანხების გადამხდელისათვის დაბრუნება ან ბიუჯეტში მიმართვა ხორციელდება იმ საბიუჯეტო ორგანიზაციის მიერ, ხაზინაში წარდგენილი საგადახდო დავალების საფუძველზე, ვის სადეპოზიტო კოდზეც იქნა თანხა განთავსებული.
 • შეკითხვა: თუ სასამართლო ბაჟი ბრუნდება უზენაესი სასამართლოს განჩინებით რომელიც საბოლოოა, არ საჩივრდება და კანონიერ ძალაში შედის გამოცემისთანავე, ამ შემთხვევაში სააღსრულებლუ ფურცლის ამოწერა და წარმოდგენა ხაზინაში ბაჟის დასაბრუნებლად სავალდებულოა თუ მხოლოდ განჩინებაა საკმარისი?
 • პასუხი: უზენაესი სასამართლოს განჩინების შემთხვევაში სააღსრულებო ფურცელი სავალდებულოა ნებისმიერ შემთხვევაში.
 • შეკითხვა: პიროვნება ვისაც სასამართლო გადაწყვეტილებით /განჩინებით/ დაუბრუნდა ბაჟი მაგრამ არ იმყოფება საქართველოში მინდობილ პირს თუ შეუძლია წარადგინოს განცხადება და ანგარიშის ნომერი და მოითხოვოს მიმნდობის სახელით ბაჟის დაბრუნება?
 • პასუხი: მინდობილ პირს აქვს უფლება დაიბრუნოს სახელმწიფო ბაჟი, თუ მინდობილობაში/რწმუნებულებაში კონკრეტულად არის განზაზღრული, რომ მინდობილ პირს/რწმუნებულს აქვს თანხის მიღების უფლება.
 • შეკითხვა: ბაჟის გადახდის დამადასტურებელი დოკუმენტის /ქვითარი/ წარმოდგენა სავალდებულოა?
 • პასუხი: ბაჟის გადახდის დამადასტურებელი ქვითრის წარმოდგენა, სტანდარტულ შემთხვევაში სავალდებულო არ არის მაგრამ სასურველია, ასევე არის რიგი შემთხვევები, როდესაც ვითხოვთ ბაჟის გადახდის დამადასტურებელი საბუთის წარმოდგენასაც.
 • შეკითხვა: ბაჟის დაბრუნებისას უზენაესი სასამართლოს განჩინებით თავისთავად სააღსრულებლო ფურცლის წარმოდგენა ხომ არ ხდება?
 • პასუხი: ბაჟის დაბრუნებისას განმცხადებლის მიერ წარმოდგენილ უნდა იქნეს, როგორც უზენაესი სასამართლოს განჩინება ასევე სააღსრულებო ფურცლის დედნები
 • შეკითხვა: ბაჟის დაბრუნების შესახებ განცხადებაში საბანკო ანგარიშის ნომერი უნდა იყოს მითითებული და აქვს თუ არა მნიშვნელობა ვისი ანგარიშის ნომერი იქნება?
 • პასუხი: ბაჟის დაბრუნებისათვის აუცილებელია განცხადებაში მითითებულ იქნეს სრული საბანკო რეკვიზიტების, ასევე შესაძლებელია საბაკო რეკვიზიტები თანდართულ იქნეს განცხადებას. წარმოდგენილი უნდა იქნეს იმ ფიზიკური თუ იურიდიული პირის საბანკო რეკვიზიტები ვის სასარგებლოთაც ხდება ბაჟის დაბრუნება.
 • შეკითხვა: რა ვადაში ხდება სასამართლო ბაჟის დაბრუნება სააღსრულებო ფურცლის/განჩინების სახაზინო სამსახურისათვის გადაცემის შემდგომ?
 • პასუხი: სახაზინო სამსახურში მიღებული პრაქტიკიდან გამომდინარე სახელმწიფო ბაჟის დაბრუნება ხორციელდება, სრულყოფილი დოკუმენტაციის წარმოდგენის შემთხვევაში, ორ-სამ სამუშაო დღის განმავლობაში.
ფინანსური რისკების მართვა
დაბრუნება
 • შეკითხვა: როგორ ხდება სახაზინო ვალდებულებებისა და ობლიგაციების გაყიდვა?
 • პასუხი: სახაზინო ვალდებულებებისა და სახაზინო ობლიგაციების გაყიდვა ხდება აუქციონის მეშვეობით. აუქციონები ტარდება ელექტრონული სავაჭრო სისტემის გამოყენებით საქართველოს ეროვნულ ბანკში. აუქციონები ტარდება მრავალი ფასის მეთოდით. აუქციონზე მონაწილეობის მიღება შეუძლიათ მხოლოდ კომერციულ ბანკებს.
 • შეკითხვა: რას წარმოადგენს სასესხო დავალიანების რესტრუქტურიზაცია?
 • პასუხი: სასეხხო დავალიანების რესტრუქტურიზაცია არის ვადაგადაცილებული სასეხხო დავალიანების გაყინვა ან/და გადავადება. რესტრუქტურიზაციის ვადა არ აღემატება 5 წელს (2 წელი გაყინვა, 3 წელი გადავადება), გარდა განსაკუთრებული შემთხვევისა (განსაკუთრებულ შემთხვევში რესტრუქტურიზაციის ვადა განისაზღვრება არა უმეტეს 15 წლის ვადით). გადაწყვეტილებას ვადაგადაცილებული სასესხო დავალიანების რესტრუქტურიზაციის თაობაზე იღებს საქართველოს მთავრობა საქართველოს ფინანსთა სამინისტროსთან შექმნილი ვადაგადაცილებული საგადასახადო და სასესხო დავალიანებების რესტრუქტურიზაციის მიზანშეწონილობის საკითხის შემსწავლელი კომისიის წარდგინებით.
 • შეკითხვა: ვინ შეიძლება იყოს სახელმწიფო ბიუჯეტისან სესხის მიმღები?
 • პასუხი: სახელმწიფო ბიუჯეტიდან სესხის მიმღები შესაძლებელია იყოს საქართველოს საგადასახადო კოდექსით განსაზღვრული საწარმო ან ორგანიზაცია, ან „მეწარმეთა შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული ნებისმიერი სამართლებრივი ფორმის მეწარმე სუბიექტი ან ფიზიკური პირი.
ბუღალტრული აღრიცხვა-ანგარიშგება
დაბრუნება
 • შეკითხვა: როგორ და რა პერიოდებში უნდა ჩატარდეს ინვეტარიზაცია საბიუჯეტო ორგანიზაციაში?
 • პასუხი: საბიუჯეტო ორგანიზაციებში ინვეტარიზაციის ჩატარება რეგულირდება საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2010 წლის 23 ივლისის #605 ბრძანებით “საბიუჯეტო ორგანიზაციებში ქონების, მოთხოვნების და ვალდებულებების ინვენტარიზაციის ჩატარების წესის “დამტკიცების თაობაზე და შესაბამისად ინვენტარიზაცია უნდა ჩატარდეს ან წესით განსაზღვრული მოთხოვნების სრული დაცვით.
 • შეკითხვა: რომელი ნორმატიული აქტით არის დადგენილი ბუღალტრული ბალანსის ფორმები და ბალანსების ჩაბარების ვადები?
 • პასუხი: ბიუჯეტების დაფინანსებაზე მყოფი ორგანიზაციების ბუღალტრული ბალანსის და ბალანსის დანართი ფორმები დამტკიცებულია საქრთველოს ფინანსთა მინისტრის 2008 წლის 16 აპრილის №364 ბრძანებით “ბიუჯეტების დაფინანსებაზე მყოფი ორგანიზაციების ბუღალტრული ანგარიშგების ფორმების” დამტკიცების შესახებ. ამავე ბრძანებით განსაზღვრულია ყოველკვარტალური და წლიური ანგარიშგების ჩაბარების ვადები.
 • შეკითხვა: საანგარიშო პერიოდის ბოლოს საბიუჯეტო ორგანიზაციის მიერ ანგარიშგების შედგენის მიზნით, რომელი ანგარიშების გადახურვა უნდა მოხდეს წმინდა ღირებულების ანგარიშზე?
 • პასუხი: საანგარიშო პერიოდის ბოლოს წმინდა ღირებულების ანგარიშზე (5100) უნდა გადაიხუროს შემოსავლების და ხარჯების ანგარიშები (გარდა ეკონომიკური საქმიანობით მიღებული შემოსავლებისა და ხარჯებისა), ასევე დაფინანსების და სხვა ეკონომიკური ნაკადების ანგარიშები.
 • შეკითხვა: სახელმწიფო ბიუჯეტის დაფინანსებაზე მყოფი საბიუჯეტო ორგანიზაციის მიზნობრივი გრანტის ხარჯი სად აისახოს ბუღალტრული ანგარიშგების ფორმებში?
 • პასუხი: მიზნობრივი გრანტის თანხები კვარტალურ ანგარიშგებებში აისახება ბალანსის დანართ ფორმებში ფორმა №4-1 და ფორმა №3_ში, ხოლო წლიურ ანგარიშგებაში ფორმა №2-ში და ფორმა №3-ში, სახელმწიფო ბიუჯეტში შესაბამისი ცვლილებების განხორციელების საფუძველზე.
 • შეკითხვა: საბიუჯეტო ორგანიზაციის მიერ ცვეთის დარიცხვა ძირითადი აქტივების ნარჩენ ღირებულებაზე უნდა მოხდეს თუ საწყის (ისტორიულ) ღირებულებაზე?
 • პასუხი: საბიუჯეტო ორგანიზაციის მიერ ძირითად აქტივებზე ცვეთის დარიცხვა უნდა მოხდეს წრფივი მეთოდის გამოყენებით, დადგენილი ნორმის ფარგლებში აქტივების საწყის (ისტორიულ) ღირებულებაზე და არა ნარჩენ საბალანსო ღირებულებაზე.
 • შეკითხვა: რისგან შედგება საბიუჯეტო ორგანიზაციის მოგება და აქვს თუ არა საბიუჯეტო ორგანიზაციას უფლება წინა წელს ბიუჯეტიდან მიღებული, მაგრამ დაუხარჯავი თანხა გადაიტანოს საბიუჯეტო ორგანიზაციის მოგების ანგარიშზე და მიმდინარე წელს გამოიყენოს ორგანიზაციის საჭიროებისათვის?
 • პასუხი: საბიუჯეტო ორგანიზაცია საბიუჯეტო სახსრებით მოგების გაანგარიშებას არ ახდენს. ბიუჯეტიდან მიღებული დაფინანსების გამოუყენებლობის შემთხვევაში, აღნიშნული თანხები უნდა ჩაირიცხოს ბიუჯეტში, როგორც გამოუყენებელი საბიუჯეტო სახსრები.
ვალდებულებები და მოთხოვნები
დაბრუნება
 • შეკითხვა: რა არის ვალდებულება?
 • პასუხი: ვალდებულების დოკუმენტი - საბიუჯეტო ორგანიზაციის მიერ განსახორციელებელ გადახდებზე სახელმწიფოს მიერ პასუხისმგებლობის აღება;
 • შეკითხვა: რა არის კვარტალური განაცხადი?
 • პასუხი: კვარტალური განაცხადი არის ვალდებულების დოკუმენტი (დანართი №2) რომლითაც ხდება გარკვეული ხარჯების აღება.
 • შეკითხვა: რა ხარჯების აღება ხდება კვარტალური განაცხადით?
 • პასუხი: ა)ხელფასი ფულადი ფორმით, სოციალური შენატანები, შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება ფულადი ფორმით (მათ შორის, სუბსიდიების ეკონომიკურ კატეგორიაში გათვალისწინებული ანალოგიური გადასახდელები); ბ) წარმომადგენლობითი ხარჯები; მივლინება ქვეყნის შიგნით და ქვეყნის გარეთ; გ) სამხედრო მომსახურეებისა და სამოქალაქო პირების საველე ფული; დ) „სახელმწიფო საიდულოების შესახებ“ საქართველოს კანონით გათვალისწინებული ღონისძიების ხარჯები; ე) საზღვარგარეთ საქართველოს დიპლომატიური წარმომადგენლობების შენახვის ხარჯები; ვ) საერთაშორისო ორგანიზაციებთან თანამშრომლობის და ამ ორგანიზაციებში გაწევრიანების ხარჯები; ზ) ტერიტორიული ერთეულების ბიუჯეტებში გადასაცემი ტრანსფერები; თ) სოციალური დახმარება; ი) დამქირავებლის მიერ გაწეული სოციალური დახმარება; კ) სახელმწიფო ჯილდოებზე დაწესებული ფულადი პრემიები; ლ) სახელმწიფო ერთეულების მიზეზით ფიზიკური ტრამვირებისა თუ ქონებრივი ზარალის ასანაზღაურებლად, აგრეთვე დაღუპვის შემთხვევაში გადასახდელი კომპენსაციები; მ) მოსწავლეთა ვაუჩერები, სახელმწიფო სასწავლო გრანტები და სტიპენდიები, აგრეთვე პრეზიდენტის ან სხვა სახელობის გრანტები და სტიპენდიები; ნ) სტიქიური უდებურების შედეგად მიყენებული ზიანის ან მიღებული ტრავმების კომპენსირების მიზნით განსახორციელებელი გადახდები; ო) კანონმდებლობით დადგენილი პერიოდული გასაცემლების: „მოქალაქეთა პოლიტიკური გაერთიანებების შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის შესაბამისად, პარტიული საქმნიანობისათვის ხელშეწყობის მიზნით სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი თანხები; პ) მარჟორიტარ დეპუტატთა ბიუროს ხარჯები; ჟ) წინა წლებში წარმოქმნილი კრედიტორული დავალიანებები (მხოლოდ გადასახდელი ხელფასის სახით).
 • შეკითხვა: რომელი ვალდებულებების წარმოდგება ხდება წერილის საფუძველზე?
 • პასუხი: წერილის საფუძველზე ვალდებულების აღება ხორცილედება ისეთ ხარჯებზე რომლებიც სახელმწიფო შესყიდვების კანონის შესაბამისად თავისუფალია ხელშეკრულების არსებობისაგან: ასეთებია: წყლის, ბუნებრივი აირის, ელექტრო ენერგიის, ფიჭური კავშირგაბმულობის ხარჯები. ასევე ბიუჯეტთან ანგარიშსწორების მიზნით განსახორციელებელ გადახდებზე და ბიუჯეტის სასარგებლოდ წინა წლებში დარიცხული გადასახდელების დასაფარავად, სახელმწიფოს მიერ განსაზღვრული ფუნქციის შესასრულებლად დაფუძნებული სსიპ-ს მიერ გაწეული მომსახურების ანაზღაურების მიზნით, ასევე საზღვარგარეთ სწავლისა და მკურნალობის ხარჯებზე ვალდებულების აღება.
 • შეკითხვა: რომელ სახაზინო კოდებზე ხდება გადარიცხული თანხების მობრუნება?
 • პასუხი: 1) წინა წლებში გადახდილი თანხების მობრუნება ხდება სახაზინო კოდზე - 302003460 “წინა წელს გამოუყენებელი და დაბრუნებული საბიუჯეტო სახსრები”. 2) მიმდინარე წელს გადახდილი თანხების მობრუნება ხდება სახაზინო კოდზე - 302009921 “ბიუჯეტიდან გაწეული ხარჯის დაბრუნება”, მობრუნებისას შესაბამისი თანხით მცირდება საკასო ხარჯი და საგადახდო მოთხოვნა.
 • შეკითხვა: სად ჩაირიცხება სამინისტროებისა და უწყებების მიერ მიღებული ფულადი გრანტები/მიზნობრივი დაფინანსება?
 • პასუხი: სამინისტროებისა და უწყებების მიერ მიღებული ფულადი გრანტები/მიზნობრივი დაფინანსება ჩაირიცხება ხაზინის ერთიან ანგარიშზე, სახაზინო კოდი - 302007000 “მიზნობრივი გრანტის სახით მიღებული შემოსავალი”, ხოლო გრანტის/მიზნობრივი დაფინანსების სახსრებით გაწეული ხარჯების დაბრუნება ხორციელდება ხაზინის ერთიანი ანგარიშის სახაზინო კოდზე - 302009941 “მიზნობრივი გრანტის კუთხით გაწეული ხარჯის დაბრუნება”.

კითხვა-პასუხი
ვინ შეიძლება იყოს სახელმწიფო ბიუჯეტისან სესხის მიმღები?
პასუხი
სტატისტიკა და ანალიტიკა
ეროვნული ბანკის კურსი
26 აპრ. 2019
USD 2,7007
EUR 3,0067
GBP 3,4780
სრულად