ზოგადი ინფორმაცია სახელმწიფო ხაზინის შესახებ

უკან

სახელმწიფო ხაზინის ხელმძღვანელის, მოადგილეების, სტრუქტურული ერთეულების ხელმძღვანელების შესახებ ინფორმაცია

ფაილის დასახელება განთავსების თარიღი ფაილის ბმული
სახაზინო სამსახურის სტრუქტურული ქვედანაყოფების/ერთეულების ხელმძღვანელების შესახებ ინფორმაცია 31.01.2019
ფულადი სახსრების პროგნოზირებისა და მართვის დეპარტამენტის უფროსის მოადგილე 01.04.2015
ფულადი სახსრების პროგნოზირებისა და მართვის დეპარტამენტის უფროსი 01.04.2015
ადმინისტრაციული სამმართველოს უფროსი 12.12.2013
აღრიცხვის მეთოდოლოგიის სამმართველოს უფროსი 12.12.2013
აღრიცხვის მეთოდოლოგიისა და ანალიზის დეპარტამენტის უფროსის მოადგილე 12.12.2013
აღრიცხვის მეთოდოლოგიისა და ანალიზის დეპარტამენტის უფროსი 12.12.2013
ანგარიშსწორების დეპარტამენტის უფროსი 12.12.2013
სახელმწიფო სესხების სამმართველოს უფროსი 12.12.2013
სადეპოზიტო ოპერაციების სამმართველოს უფროსი 12.12.2013
სახელმწიფო სესხების და სადეპოზიტო ოპერაციების დეპარტამენტის უფროსის მოადგილე 12.12.2013
სახელმწიფო სესხების და სადეპოზიტო ოპერაციების დეპარტამენტის უფროსი 12.12.2013
გადახდების სამმართველოს უფროსი 12.12.2013
ხელშეკრულებებისა და ვალდებულებების სამმართველოს უფროსი 12.12.2013
მომსახურების დეპარტამენტის უფროსის მოადგილე 12.12.2013
მომსახურების დეპარტამენტის უფროსი 12.12.2013
სახაზინო სამსახურის უფროსის მოადგილე 12.12.2013
სახაზინო სამსახურის უფროსი 12.12.2013