პროაქტიულად გამოქვეყნებული ინფორმაცია

უკან

1. ზოგადი ინფორმაცია სახელმწიფო ხაზინის შესახებ

ინფორმაციის დასახელება განახლების ვადები
1.1 სახელმწიფო ხაზინის სტრუქტურა და ფუნქციების აღწერა განახლებადია ცვლილების შემთხვევაში
1.2 სახელმწიფო ხაზინის საქმიანობის მარეგულირებელი სამართლებრივი აქტები განახლებადია ცვლილების შემთხვევაში
1.3 სახელმწიფო ხაზინის საქმიანობის შესახებ წლიური ანგარიში ქვეყნდება ყოველწლიურად
1.4 სახელმწიფო ხაზინის მიერ შემუშავებული სტრატეგიები, კონცეფციები და სამოქმედო გეგმები განახლებადია ცვლილების შემთხვევაში
1.5 სახელმწიფო ხაზინის ხელმძღვანელის, მოადგილეების, სტრუქტურული ერთეულების ხელმძღვანელების შესახებ ინფორმაცია განახლებადია ცვლილების შემთხვევაში
1.6 საკონტაქტო ინფორმაცია განახლებადია ცვლილების შემთხვევაში

2. საჯარო ინფორმაციის გვერდი

ინფორმაციის დასახელება განახლების ვადები
2.1 საჯარო ინფორმაციის ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფაზე პასუხისმგებელი პირის შესახებ ინფორმაცია განახლებადია ცვლილების შემთხვევაში
2.2 საჯარო ინფორმაციის ხელმისაწვდომობასთან დაკავშირებული სამართლებრივი აქტები განახლებადია ცვლილების შემთხვევაში
2.3 ადმინისტრაციული საჩივრის ფორმა და ინფორმაცია გასაჩივრების წესის შესახებ განახლებადია ცვლილების შემთხვევაში
2.4 საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის 49-ე მუხლით გათვალისწინებული ყოველწლიური ანგარიში ქვეყნდება ყოველწლიურად
2.5 საჯარო ინფორმაციის შესახებ განცხადებების ზოგადი სტატისტიკა ქვეყნდება კვარტალურად

3. ინფორმაცია სახელმწიფო ხაზინის საკადრო უზრუნველყოფის შესახებ

ინფორმაციის დასახელება განახლების ვადები
3.1 სახელმწიფო ხაზინაში გამოცხადებული ვაკანტური პოზიციების ჩამონათვალი, კონკურსის შედეგები, კონკურსის შედეგების გასაჩივრების წესი და პროცედურა განახლებადია ცვლილების შემთხვევაში
3.2 სახელმწიფო ხაზინაში კონკურსის ჩატარების წესთან დაკავშირებული ნორმატიული აქტები განახლებადია ცვლილების შემთხვევაში
3.3 სახელმწიფო ხაზინაში დასაქმებულ პირთა ოდენობა კატეგორიების მიხედვით და გენდერულ ჭრილში ქვეყნდება კვარტალურად

4. ინფორმაცია სახელმწიფო ხაზინის მიერ განხორციელებული სახელმწიფო შესყიდვების და სახელმწიფო ქონების პრივატიზების შესახებ

ინფორმაციის დასახელება განახლების ვადები
4.1 სახელმწიფო შესყიდვების წლიური გეგმა ქვეყნდება კვარტალურად
4.2 სახელმწიფო ხაზინის მიერ სახელმწიფო შესყიდვების წლიური გეგმის ფარგლებში განხორციელებული სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ ინფორმაცია ქვეყნდება კვარტალურად
4.3 ინფორმაცია სახელმწიფო ქონების გასხვისებისა და სარგებლობაში გადაცემის შესახებ ქვეყნდება კვარტალურად
4.4 რეკლამის განთავსებაზე გაწეული ხარჯები ქვეყნდება კვარტალურად

5. ინფორმაცია სახელმწიფო ხაზინის დაფინანსებისა და ხარჯთაღრიცხვის შესახებ

ინფორმაციის დასახელება განახლების ვადები
5.1 ინფორმაცია სახელმწიფო ხაზინის დამტკიცებული და დაზუსტებული ბიუჯეტების შესახებ ქვეყნდება კვარტალურად
5.2 ინფორმაცია ბიუჯეტის შესრულების შესახებ (ნაზარდი ჯამით) ქვეყნდება კვარტალურად და ყოველწლიურად
5.3 ინფორმაცია გაცემული სარგოს, დანამატებისა და პრემიების კვარტალური ოდენობების შესახებ თანამდებობის პირებზე (ჯამურად) და სხვა თანამშრომლებზე (ჯამურად) ქვეყნდება კვარტალურად
5.4 ინფორმაცია ოფიციალურ და სამუშაო ვიზიტებზე გაწეული სამივლინებო ხარჯების შესახებ თანამდებობის პირებზე (ჯამურად) და სხვა თანამშრომლებზე (ჯამურად) ქვეყნდება კვარტალურად
5.5 სახელმწიფო ხაზინის ბალანსზე რიცხული ავტოსატრანსპორტო საშუალებების ჩამონათვალი ქვეყნდება ყოველწლიურად
5.6 ინფორმაცია საწვავის მოხმარებაზე გაწეული ხარჯის შესახებ ჯამურად ქვეყნდება ყოველწლიურად
5.7 ინფორმაცია ავტოსატრანსპორტო საშუალებების ტექნიკურ მომსახურებაზე გაწეული ხარჯების შესახებ ქვეყნდება ყოველწლიურად
5.8 სახელმწიფო ხაზინის ბალანსზე რიცხული უძრავი ქონების ჩამონათვალი ქვეყნდება ყოველწლიურად
5.9 ინფორმაცია განხორციელებულ სატელეფონო საუბრებზე გაწეული სატელეკომუნიკაციო ხარჯების შესახებ ქვეყნდება ყოველწლიურად
5.10 უცხო სახელმწიფოთა მთავრობების, საერთაშორისო ორგანიზაციების, სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულების მიერ სახელმწიფო ხაზინისათვის გამოყოფილი ფინანსური დახმარების (გრანტები, კრედიტები) შესახებ ინფორმაცია ქვეყნდება ყოველწლიურად
5.11 ინფორმაცია სახელმწიფო ხაზინის მიერ გაცემული გრანტების შესახებ ქვეყნდება ყოველწლიურად
5.12 ინფორმაცია საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსით გათვალისწინებული ფონდებიდან სახელმწიფო ხაზინისთვის გამოყოფილი თანხების შესახებ ქვეყნდება კვარტალურად
5.13 სამართლებრივი აქტები საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსით გათვალისწინებული ფონდებიდან სახელმწიფო ხაზინისთვის გამოყოფილი თანხების შესახებ ქვეყნდება აქტის მიმღები ორგანოს მიერ ძალაში შესვლიდან 10 დღეში

6. სამართლებრივი აქტები

ინფორმაციის დასახელება განახლების ვადები
6.1 ნორმატიული აქტები, რომლებიც უშუალოდ არის დაკავშირებული სახელმწიფო ხაზინის საქმიანობასთან ქვეყნდება ძალაში შესვლიდან 10 დღეში
6.2 ინდივიდუალური სამართლებრივი აქტები, რომლებიც სახელმწიფო ხაზინის შეფასებით, საზოგადოებრივი ინტერესის შემცველია ქვეყნდება ძალაში შესვლიდან 10 დღეში

7. სხვა საჯარო ინფორმაცია

ინფორმაციის დასახელება განახლების ვადები
7.1 სახელმწიფო ხაზინის სერვისების შესახებ ინფორმაცია განახლებადია ცვლილების შემთხვევაში
7.2 ინფორმაცია იმ მოსაკრებლების, ტარიფებისა და საფასურების შესახებ, რომლებიც დადგენილია ან/და რომელთა გადახდევინებაც ხდება სახელმწიფო ხაზინის მიერ განახლებადია ცვლილების შემთხვევაში