2018 წელი

საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის დაფინანსებაზე მყოფი ორგანიზაციების 2018 წლის კონსოლიდირებული (ნაერთი) ფინანსური ანგარიშგება

უკან