სამართლებრივი აქტები

უკან

ნორმატიული აქტები, რომლებიც უშუალოდ არის დაკავშირებული სახელმწიფო ხაზინის საქმიანობასთან

ფაილის დასახელება განთავსების თარიღი ფაილის ბმული
340 ბრძანება "საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს საქმისწარმოების ინსტრუქციის დამტკიცების შესახებ" 24.08.2021
საქართველოს ფინანსთა მინისტრის ბრძანება №605 - განახლებული 15.03.2019
საჯარო სამსახურის შესახებ საქართველოს კანონი - განახლებული 15.03.2019
საქართველოს ფინანსთა მინისტრის ბრძანება №429 15.03.2019
საჯარო სამსახურის შესახებ საქართველოს კანონი 31.10.2017
საჯარო სამართლის იურიდიული პირის შესახებ საქართველოს კანონი - განახლებული 31.10.2017
საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს დებულება - განახლებული 31.10.2017
საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსი - განახლებული 31.10.2017
საქართველოს მთავრობის სტრუქტურის, უფლებამოსილებისა და საქმიანობის წესის შესახებ საქართველოს კანონი - განახლებული 31.10.2017
საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსი - განახლებული 31.10.2017
გადახდისუუნარობის საქმის წარმოების შესახებ - განახლებული 31.10.2017
საქართველოს ფინანსთა მინისტრის ბრძანება №1321 , განახლებული 31.10.2017
საქართველოს ფინანსთა მინისტრის ბრძანება №1226 , განახლებული 31.10.2017
საქართველოს ფინანსთა მინისტრის ბრძანება №916 , განახლებული 31.10.2017
საქართველოს ფინანსთა მინისტრის ბრძანება №672 , განახლებული 31.10.2017
საქართველოს ფინანსთა მინისტრის ბრძანება №439 , განახლებული 31.10.2017
საქართველოს ფინანსთა მინისტრის ბრძანება №424 , განახლებული 31.10.2017
საქართველოს ფინანსთა მინისტრის ბრძანება №419 , განახლებული 31.10.2017
საქართველოს ფინანსთა მინისტრის ბრძანება №364 , განახლებული 31.10.2017
საქართველოს ფინანსთა მინისტრის ბრძანება №97, განახლებული 30.07.2015
საქართველოს ფინანსთა მინისტრის ბრძანება №180, განახლებული 30.07.2015
საქართველოს ფინანსთა მინისტრის ბრძანება №364, განახლებული 30.07.2015
საქართველოს ფინანსთა მინისტრის ბრძანება №49, განახლებული 30.07.2015
საქართველოს ფინანსთა მინისტრის ბრძანება №1266, განახლებული 30.07.2015
საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს დებულება, განახლებული 30.07.2015
საქართველოს ფინანსთა მინისტრის ბრძანება №1226, განახლებული 30.07.2015
ბიუჯეტების შემოსულობების აღრიცხვა-ანგარიშგებისა და ანგარიშსწორების განხორციელებისა და ბიუჯეტში ზედმეტად ან შეცდომით გადახდილი შემოსულობის თანხის დაბრუნების, აღრიცხვისა და ანგარიშგების შესახებ 09.01.2015
ავტონომიური რესპუბლიკების ბიუჯეტებისა და ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულების ბიუჯეტების დაფინანსებაზე მყოფი ორგანიზაციების ბუღალტრული აღრიცხვის შესახებ ინსტრუქციის დამტკიცების შესახებ 09.01.2015
ბიუჯეტის შემოსულობების სახაზინო კოდების დამტკიცების შესახებ 09.01.2015
საბიუჯეტო ორგანიზაციების პირველადი საბუღალტრო დოკუმენტებისა და სააღრიცხვო რეგისტრების ფორმების დამტკიცების თაობაზე 09.01.2015
„სახელმწიფო ხაზინის მომსახურებაზე მყოფი ორგანიზაციების მოსამსახურეთათვის საბანკო დაწესებულებებში ანგარიშების გახსნის შესახებ" საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2005 წლის 26 დეკემბრის №1266 ბრძანების ცვლილება 09.01.2015
საქართველოს მთავრობის სტრუქტურის უფლებამოსილებისა და საქმიანობის შესახებ 09.01.2015
საჯარო სამართლის იურიდიული პირის შესახებ 09.01.2015
საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსი 09.01.2015
„საქართველოს საბიუჯეტო კლასიფიკაციის დამტკიცების თაობაზე" საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2010 წლის 25 აგვისტოს №672 ბრძანების ცვლილება 09.01.2015
საქართველოს ფინანსთა მინისტრის ბრძანების №419 დანართი 08.01.2015
საქართველოს ფინანსთა მინისტრის №419 ბრძანება "სამინისტროებისა და უწყებების მიერ მიღებული ფულადი გრანტების/მიზნობრივი დაფინანსების აღრიცხვისა და ხარჯვის წესის დამტკიცების შესახებ 08.01.2015
სახელმწიფო ხაზინის მომსახურებაზე მყოფი ორგანიზაციების მიერ გადახდების განხორციელების წესის შესახებ ინსტრუქციის დამტკიცების თაობაზე 08.01.2015
სახელმწიფო ბიუჯეტის დაფინანსებაზე მყოფი ორგანიზაციების მიერ მოდიფიცირებული საკასო მეთოდით ფინანსური ანგარიშგების შედგენის წესი 12.12.2013
„საბიუჯეტო ორგანიზაციების სალაროს ორგანიზებისა და ოპერაციების წარმოების წესის შესახებ“ ინსტრუქციის დამტკიცების თაობაზე 12.12.2013
„საბიუჯეტო ორგანიზაციებში ქონების, მოთხოვნებისა და ვალდებულებების ინვენტარიზაციის ჩატარების წესის“ დამტკიცების შესახებ 12.12.2013
ბიუჯეტების დაფინანსებაზე მყოფი ორგანიზაციების ბუღალტრული ანგარიშგების ფორმების დამტკიცების შესახებ 12.12.2013
„სახელმწიფოს ვალდებულებების, მათ შორის დონორების დაფინანსებით განსახორციელებელი საინვესტიციო პროექტების გადასახადების ნაწილში, დაფარვის, აღრიცხვის და ანგარიშგების წესის შესახებ“ ინსტრუქციის დამტკიცების თაობაზე 12.12.2013
ფულის გაცემის ყოველთვიური ოპერატიული ფინანსური გეგმის პროექტის შედგენის, დამტკიცებისა და ფულის გაცემის წესის დამტკიცების თაობაზე 12.12.2013
„სახელმწიფო ხაზინის ელექტრონული მომსახურების სისტემის შესახებ“ ინსტრუქციის დამტკიცების თაობაზე 12.12.2013
ბიუჯეტების დაფინანსებაზე მყოფი ორგანიზაციების ძირითადი აქტივების ფიზიკური ცვეთის ნორმებისა და მათი ბუღალტრულ აღრიცხვაში ასახვის შესახებ“ ინსტრუქციის დამტკიცების თაობაზე 12.12.2013
საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს სახაზინო სამსახურის დავალებით საქართველოს ეროვნულ ბანკში აკრედიტივებით ოპერაციების წარმოების წესის დამტკიცების შესახებ 12.12.2013
გადახდისუუნარობის საქმის წარმოების შესახებ 11.12.2013
საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსი 11.12.2013
საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს დებულება 11.12.2013
საქართველოში ბუღალტრული აღრიცხვისა და ანგარიშგების შესახებ დებულება 11.12.2013
ბიუჯეტის შემოსულობების აღრიცხვა-ანგარიშგების ფორმების და რეგისტრთა სისტემის დამტკიცების შესახებ 11.12.2013
სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გაცემული სესხების რეესტრის წარმოების წესისა და რეესტრის ფორმის დამტკიცების თაობაზე 11.12.2013
საბიუჯეტო კლასიფიკაციის დამტკიცების თაობაზე 11.12.2013
სახელმწიფო ხაზინის მომსახურებაზე მყოფი ორგანიზაციების მოსამსახურეთათვის საბანკო დაწესებულებებში ანგარიშების გახსნის შესახებ 11.12.2013