ზოგადი ინფორმაცია სახელმწიფო ხაზინის შესახებ

უკან

სახელმწიფო ხაზინის მიერ შემუშავებული სტრატეგიები, კონცეფციები და სამოქმედო გეგმები

ფაილის დასახელება განთავსების თარიღი ფაილის ბმული
ბუღალტრული აღრიცხვის საერთაშორისო სტანდარტების (IPSAS) დანერგვის სამოქმედო გეგმა 11.12.2013