ინფორმაცია სახელმწიფო ხაზინის საკადრო უზრუნველყოფის შესახებ

უკან

სახელმწიფო ხაზინაში კონკურსის ჩატარების წესთან დაკავშირებული ნორმატიული აქტები

ფაილის დასახელება განთავსების თარიღი ფაილის ბმული
მთავრობის №204 დადგენილება - განახლებული 15.03.2019
მთავრობის №204 დადგენილება 31.10.2017
მთავრობის №412 დადგენილება 08.01.2015
სახაზინო სამსახურში კონკურსისა და ატესტაციის ჩატარების წესი 18.12.2013
საჯარო სამსახურის შესახებ კანონის II თავი 11.12.2013