ზოგადი ინფორმაცია სახელმწიფო ხაზინის შესახებ

უკან

სახელმწიფო ხაზინის საქმიანობის მარეგულირებელი სამართლებრივი აქტები

ფაილის დასახელება განთავსების თარიღი ფაილის ბმული
"საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს სახაზინო სამსახურის დებულების დამტკიცების თაობაზე" საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2011 წლის 20 აპრილის №238 ბრძანებაში ცვლილება 18.06.2015
სახელმწიფო ხაზინის დებულება 08.01.2015
სახელმწიფო ხაზინის სტრუქტურული ქვედანაყოფების დებულებები 08.01.2015
სახაზინო სამსახურის შინაგანაწესი 31.10.2014