ინფორმაციის განთავსების კალენდარი

უკან
  იანვარი თებერვალი მარტი აპრილი მაისი ივნისი ივლისი აგვისტო სექტემბერი ოქტომბერი ნოემბერი დეკემბერი
I. სახელმწიფო ბიუჯეტის შესრულების ანგარიშგება 20 (XII-21) 18(I-22) 18(II-22) 20(III-22) 20(IV-22) 20(V-22) 20(VI-22) 19 (VII-22) 20(VIII-22) 20 (IX-22) 18(X-22) 20 (XI-22)
2.საქართველოს კონსოლიდი- რებული ბიუჯეტის შემოსულობები 20 (XII-21) 18(I-22) 18 (II-22) 20(III-22) 20(IV-22) 20(V-22) 20 (VI-22) 19(VII-22) 20(VIII-22) 20(IX-22) 18(X-22) 20(XI-22)
3.ფულადი სახსრების მოძრაობის ანგარიშგება 31(XII-21) 28(I-22) 31(II-22) 29 (III-22) 31(IV-22) 30(V-22) 29(VI-22) 31(VII-22) 30(VIII-22) 31(IX-22) 30(X-22) 30(XI-22)

ამასთან ყოველდღიურად განთავსდება ინფორმაცია

2022 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის მონაცემები, სახელმწიფო ბიუჯეტის გადასახდელების შესრულება, ნაერთი ბიუჯეტის საგადასახადო შემოსავლები, ნაერთი ბიუჯეტის ნაშთები.