ზოგადი ინფორმაცია სახელმწიფო ხაზინის შესახებ

Back

სახელმწიფო ხაზინის მიერ შემუშავებული სტრატეგიები, კონცეფციები და სამოქმედო გეგმები

File name Date Of Posting File Link
ბუღალტრული აღრიცხვის საერთაშორისო სტანდარტების (IPSAS) დანერგვის სამოქმედო გეგმა 11.12.2013