ინფორმაცია სახელმწიფო ხაზინის დაფინანსებისა და ხარჯთაღრიცხვის შესახებ

Back

ინფორმაცია საწვავის მოხმარებაზე გაწეული ხარჯის შესახებ ჯამურად

File name Date Of Posting File Link