ინფორმაცია სახელმწიფო ხაზინის დაფინანსებისა და ხარჯთაღრიცხვის შესახებ

Back

სახელმწიფო ხაზინის ბალანსზე რიცხული უძრავი ქონების ჩამონათვალი

File name Date Of Posting File Link