სხვა საჯარო ინფორმაცია

Back

ინფორმაცია იმ მოსაკრებლების, ტარიფებისა და საფასურების შესახებ, რომლებიც დადგენილია ან/და რომელთა გადახდევინებაც ხდება სახელმწიფო ხაზინის მიერ

File name Date Of Posting File Link